fbpx
ALGEMENE VOORWAARDEN PREGO ZORG

gevestigd in de gemeente Geleen en kantoorhoudende te 6166 JB Geleen, Gansbeek 74, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61109800, hierna te noemen: “Prego Zorg”.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Bezoekafspraak: moment tussen partijen overeengekomen waarop Prego Zorg haar diensten zal verlenen.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Prego Zorg

Diensten: door of namens Prego Zorg (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte adviezen.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de Zorgvrager.

Indicatiebesluit: besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarbij beoordeeld wordt of en in welke omvang de Zorgvrager in aanmerking komt voor zorg;

Klacht: klacht over het handelen van Prego Zorg conform artikel 13 e.v. Wkkgz.

Klachtenregeling: de behandeling conform de Wkkgz van tegen Prego Zorg ingediende klachten.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Prego Zorg

Opdrachtgever of Zorgvrager: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Prego Zorg met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: Prego Zorg en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

PGB: Persoonsgebonden Budget

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de Zorgvrager of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de Zorgvrager is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door Prego Zorg uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Prego Zorg aangaat dan wel aan wie Prego Zorg een aanbieding doet.

Zorg: hieronder vallen drie categorieën zorg, namelijk persoonlijke verzorging en verpleging, begeleiding en activerende coaching, en huishoudelijke hulp. Terminaal- en palliatieve zorg valt hier ook onder. Deze zorg wordt geboden tijdens kantooruren, in avond- en nachturen en als 24-uurs zorg.

Zorgverlener: Prego Zorg.

Zorgovereenkomst: de overeenkomst van zorgverlening tussen Zorgvrager en Zorgverlener, waarin de afspraken zijn opgenomen omtrent de aard en omvang van zorg en de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Prego Zorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Prego Zorg In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners, bestuurders, aandeelhouders alsmede degenen die voor Prego Zorg werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Prego Zorg uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Prego Zorg en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
Indien Prego Zorg niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Prego Zorg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
Prego Zorg heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Offerte
Alle aanbiedingen van Prego Zorg, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.
Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van dit Artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling, kwaliteit, plaats en tijd van (af)levering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen.
Opdrachtgever is verplicht het bewijs van toekenning betreffende zijn PGB-budget aan Prego Zorg te overleggen.
Prego Zorg heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Prego Zorg het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
Onjuistheden in de orderbevestiging van Prego Zorg dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Prego Zorg te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Prego Zorg hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door Prego Zorg zijn bevestigd, dan wel dat Prego Zorg met de uitvoering heeft aangevangen.
De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Elke door Prego Zorg opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
Een samengestelde prijsberekening verplicht Prego Zorg niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Prego Zorg bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Prego Zorg verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Overeenkomst
De Overeenkomst tussen Prego Zorg en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Prego Zorg Schriftelijk in gebreke te stellen. Prego Zorg dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
De levertermijn neemt aanvang nadat Prego Zorg de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde vooruitbetaling heeft ontvangen.
Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.
Prego Zorg is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Prego Zorg zijn toelaatbaar, indien en voorzover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Prego Zorg te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Prego Zorg verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Prego Zorg is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Prego Zorg en Prego Zorg hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Prego Zorg heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Prijs
De door Prego Zorg afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
Indien Prego Zorg geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Prego Zorg gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Prego Zorg voldoen en vrijwaart Prego Zorg bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Prego Zorg hierdoor lijdt.
Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Prego Zorg met een redelijke winstopslag.
De prijs die Prego Zorg voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Prego Zorg is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is Prego Zorg gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
Prego Zorg zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Prego Zorg is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Wanneer Prego Zorg instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Prego Zorg behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Prego Zorg gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Prego Zorg doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend extra schoonmaakkosten, wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Prego Zorg Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Prego Zorg prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

Indicatie
Opdrachtgever welke de Zorg van Prego Zorg inkoopt, dient over een geldig Indicatiebesluit te beschikken. Dit is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger.
Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Prego Zorg haars inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, moet Opdrachtgever, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, uiterlijk zes weken voor de vervaldatum van het indicatiebesluit een herindicatie aanvragen.
Als Opdrachtgever de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan Prego Zorg achteraf kosten in rekening brengen aan Opdrachtgever. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.
Als Opdrachtgever de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, zijn de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever.

Uitvoering Werkzaamheden
Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Prego Zorg de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Prego Zorg al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Prego Zorg tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Prego Zorg te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Prego Zorg tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Prego Zorg het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Prego Zorg ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Prego Zorg de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Prego Zorg gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
Opdrachtgever vrijwaart Prego Zorg tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Prego Zorg gegeven Opdracht. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. Prego Zorg behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Zorgplan
Prego Zorg stelt in samenspraak met Opdrachtgever een zorgplan op. Prego Zorg biedt Opdrachtgever ondersteuning aan bij het overleg betreffende het zorgplan. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt Prego Zorg het overeenkomstig lid 1 opgestelde zorgplan ter instemming voor aan Opdrachtgever. Het zorgplan wordt van kracht na instemming van Opdrachtgever. Prego Zorg en Opdrachtgever ondertekenen het zorgplan. Het ondertekende zorgplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van Opdrachtgever.
In het zorgplan wordt in ieder geval vastgelegd:
welke disciplines de verschillende onderdelen van het zorgplan uitvoeren en op welke momenten of met welke regelmaat;
wie binnen de organisatie van Prego Zorg het vaste aanspreekpunt is voor Opdrachtgever;
welke familieleden van Opdrachtgever of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt; de momenten van evaluatie van het zorgplan.
Als Prego Zorg de afgesproken zorg niet conform het zorgplan kan verlenen, stelt Prego Zorg Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis. Als Opdrachtgever afgesproken zorg niet conform het zorgplan kan ontvangen, stelt de cliënt de zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.
Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met Opdrachtgever geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Opdrachtgever kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen zes maanden na instemming van Opdrachtgever met het zorgplan, of zoveel eerder als door Prego Zorg noodzakelijk geacht wordt.

Annulering Bezoekafspraak
Opdrachtgever is gerechtigd tot 24 uur vóór de overeengekomen Bezoekafspraak deze Bezoekafspraak (gedeeltelijk) te annuleren of wijzigen.
Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk en is Opdrachtgever derhalve 100% van het behandeltarief verschuldigd.
Opdrachtgever is gehouden zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente over de in dit Artikel genoemde vergoedingen aan Prego Zorg te voldoen.

Tussentijdse beëindiging (Duur)overeenkomst
Een (Duur)overeenkomst voor (on)bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.
Een (Duur)overeenkomst voor (on)bepaalde tijd gesloten met Consumenten is met in achtneming van een termijn van 14 dagen tussentijds opzegbaar middels een aangetekend schrijven door zowel Opdrachtgever als door Prego Zorg.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Prego Zorg vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Prego Zorg te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de (Duur)overeenkomst.
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Prego Zorg zich alle rechten voor om volledige nakoming van de (Duur)overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
Prego Zorg heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een Overeenkomst te beëindigen, in geval de Opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam – Prego Zorg – van haar onderneming zou kunnen beschadigen en/of als het afgegeven indicatiebesluit verlopen is.

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Prego Zorg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prego Zorg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Prego Zorg ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
Indien Prego Zorg als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Prego Zorg en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
In geval van overmacht behoudt Prego Zorg het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
Prego Zorg is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Prego Zorg bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Prego Zorg gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Betaling
Alle betalingen aan Prego Zorg dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Prego Zorg lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Tenzij tussen Opdrachtgever en Prego Zorg Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Prego Zorg te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
Prego Zorg kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Prego Zorg Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
Prego Zorg is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Prego Zorg schuldig is/zijn.
Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Prego Zorg betaling in termijnen verlangen.
Prego Zorg is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Prego Zorg zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende goederen, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Prego Zorg te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Prego Zorg daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Prego Zorg tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Prego Zorg is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Invordering
Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Prego Zorg, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 (twee) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Prego Zorg Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Prego Zorg gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Prego Zorg nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Prego Zorg.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Prego Zorg moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Prego Zorg toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Prego Zorg open staan.
Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Eigendom en eigendomsvoorbehoud
Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Prego Zorg tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan Prego Zorg verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid goed identificeerbaar te bewaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Prego Zorg daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Prego Zorg Voor het geval dat Prego Zorg zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Prego Zorg of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Prego Zorg zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Prego Zorg zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht, het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan Prego Zorg of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Prego Zorg daartoe bevoegd.
Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Prego Zorg door Prego Zorg aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, concepten, Diensten of Goederen, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Prego Zorg Diensten en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Prego Zorg en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die Prego Zorg of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.
Prego Zorg verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is Prego Zorg tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Prego Zorg om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Prego Zorg van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Prego Zorg van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Geheimhouding
Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
Prego Zorg zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
Opdrachtgever vrijwaart Prego Zorg voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Prego Zorg, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Prego Zorg om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Klachten
Eventuele gebreken in de levering of Klachten over de Diensten of Werkzaamheden van Prego Zorg dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Prego Zorg te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) dagen na de constatering Prego Zorg eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de Klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de Klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
Partijen zullen in eerste instantie trachten tezamen tot een oplossing van de Klacht te komen.
Indien de Klacht niet naar tevredenheid van de Opdrachtgever door Prego Zorg wordt opgelost kan de Opdrachtgever zich wenden tot een onafhankelijk geschillencommissie zoals bepaald in de Klachtenregeling van Prego Zorg.
De Klachtenregeling van Prego Zorg staat op haar website gepubliceerd, wordt bij iedere offerte verstrekt en zal, indien de Opdrachtgever dat verzoekt, kosteloos verstrekt worden.
Alle door Prego Zorg in verband met een ongegronde Klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Prego Zorg te worden vergoed.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Prego Zorg slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 19 tot en met 22 bepaalde.
Ieder vorderingsrecht jegens Prego Zorg vervalt indien:
de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Prego Zorg ter kennis zijn gebracht;
Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Prego Zorg verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de Klachten;
aan Prego Zorg geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
De prestatie van Prego Zorg geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade. Opdrachtgever moet Prego Zorg onverwijld op de hoogte stellen indien schade zich voordoet of dreigt voor te doen.
Opdrachtgever is jegens Prego Zorg aansprakelijk voor alle schade en verliezen, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem, zijn medewerkers en de personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
Opdrachtgever vrijwaart Prego Zorg tegen boetes die Prego Zorg worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart Prego Zorg voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en voorzieningen.

Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
Prego Zorg is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
Prego Zorg is ten aanzien van Zakelijke Klanten slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prego Zorg
Bij aansprakelijkheid is Prego Zorg slechts aansprakelijk voor directe schade. Prego Zorg is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Prego Zorg bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan doordat derden onderhoudsplichten niet zijn nagekomen.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
Indien Prego Zorg op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Prego Zorg niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
Prego Zorg is niet aansprakelijk ten aanzien van het al dan niet toekennen van PGB-budgetten dan wel enige advisering hieromtrent nu dit van vele factoren afhankelijk is waarop Prego Zorg geen invloed op kan uitoefenen.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor de eigen bijdrage welke Opdrachtgever eventueel aan zijn zorgverzekeraar verschuldigd is.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor enige vergoeding of communicatie daaromtrent waarop Opdrachtgever eventueel aanspraak zou kunnen maken bij zijn zorgverzekering.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade en eventuele schade wegens verlies, diefstal of beschadiging behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Prego Zorg
Schade waarvoor Prego Zorg eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken, onverwijld aan Prego Zorg heef gemeld en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis brengt van Prego Zorg, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
Indien er voor Prego Zorg op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Prego Zorg, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Prego Zorg in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
Indien de verzekeraar Prego Zorg niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Prego Zorg beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 5.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Prego Zorg is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
Prego Zorg is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
Prego Zorg is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 16 van deze Overeenkomst bedoeld.

Overlijden van Opdrachtgever
In geval van overlijden van Opdrachtgever zal de Overeenkomst beëindigd worden.

Naamsvermelding en social media code
Prego Zorg is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen, Diensten of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Prego Zorg openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
Prego Zorg mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
Indien Opdrachtgever een uiting over Prego Zorg doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Prego Zorg:
Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.
Respect; indien Opdrachtgever namens of over Prego Zorg publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Prego Zorg verkregen te hebben.
Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Prego Zorg te raadplegen.
Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.
Communicatie via e-mail en social media
Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Kennisneming Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een juni tweeduizend zestien (01/06/2016) en liggen ter inzage ten kantore van Prego Zorg Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Prego Zorg pregozorg.nl.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Prego Zorg en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil zal dit geschil worden afgehandeld zoals omschreven in de Klachtenregeling van Prego Zorg en aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie. De uitspraak van de Klachtencommissie heeft een niet juridisch afdwingbaar karakter. Indien een der Partijen het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.